Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych po stronie Zleceniobiorcy jest GRUPA NS sp. z o.o., Łęczycka 4/3, 53-632 Wrocław, KRS: 0001017187, NIP: 8971917685 , REGON: 524372948, zwany dalej „Administratorem”
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zlecenia i wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu:
  1. przedstawienia oferty;
  2. zawarcia oraz realizacji zlecenia;
  3. wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz realizacji Umowy mogą być udostępniane: upoważnionym współpracownikom i pracownikom Administratora, podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe, kadry, dostawcom systemów teleinformatycznych/ informatycznych, instytucjom finansowym, właściwym Urzędom w tym m.in. ZUS, US, kancelariom prawnym, firmom ubezpieczeniowym itp.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE).
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji zlecenia, a po jej zakończeniu – przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia wynikające z wykonywania zlecenia.
 9. Administrator informuje o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 10. Administrator ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają automatycznemu profilowaniu.